13/10/17

Relación de tecores e explotacións cinexéticas comerciais en que se permite a solta de faisán

RESOLUCIÓN  do  28  de  setembro  de  2017,  da  Dirección  Xeral  de  Patrimonio Natural,  pola  que  se  publica  a  relación  de  tecores  e  explotacións  cinexéticas comerciais da Comunidade Autónoma de Galicia en que se permite a solta de faisán (Phasianus colchicus), en aplicación da disposición transitoria terceira do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.