15/8/20

SEGUROS PARA EL CAZADOR 2020/21 (SOCIOS DE UNITEGA)

 

    MODALIDAD BASICA (Sin adiestramiento de perros)

         Precio: 33,60 €*

         Responsabilidad Civil de    …………………  600.000,00 €

         Responsabilidad Civil Pescador …………..     90.000,00 €

         Accidentes del Cazador ……………………. .  30.000,00 €

         Asistencia Sanitaria ……………………………  1.500,00 €

         Defensa Jurídica ………………………………   6.000,00 €

         Defensa Penal ………………………………..….  Incluida

         Daños por muerte al perro ………………….        300,00 €

 

* Esta modalidad cubre la responsabilidad civil de todos los perros que estén a nombre del asegurado hasta el límite de 900.000,00 € frente a daños materiales o personales causados a terceros durante la acción de cazar o tras el extravío después de la misma, comunicada a la aseguradora en las 48 horas siguientes a la cacería.

 

MODALIDAD AMPLIADA (Con adiestramiento de perros)

         Precio: 38,63 €*

         Responsabilidad Civil de    ………………..    900.000,00 €

         Responsabilidad Civil Pescador ………….      90.000,00 €

         Accidentes del Cazador …………………….   30.000,00 €

         Asistencia Sanitaria …………………………     1.500,00 €

         Defensa Jurídica …………………………….     6.000,00 €

         Defensa Penal ………………………………....    Incluida

         Daños por muerte 1 perro identificado .……        300,00 €

 

* Esta modalidad cubre la responsabilidad civil de todos los  perros que estén a nombre del asegurado los 365 días y siempre que la legislación autonómica autorice y en los períodos autorizados en el plan cinegético hasta el límite de 900.000,00 € y frente a daños materiales o personales causados a terceros no sólo durante la acción de cazar o tras el extravío después de la misma, comunicada a la aseguradora en las 48 horas siguientes a la cacería si no también durante las acciones preparatorias para la caza siempre que estas se lleven a cabo en tiempo y forma legalmente permitidas (días de adestramiento, zonas de adiestramiento, etc.)


MODALIDAD SUPERIOR (Con adiestramiento de perros y daños al propio perro asegurado, este precio incluye la cobertura de un perro asegurado, si bien se podrán asegurar cuatro perros se quiera siempre que estén chipeados a nombre del titular del seguro)

Precio: 55,61 €*

Responsabilidad Civil de    ………………..   900.000,00 €

Responsabilidad Civil Pescador ………….     90.000,00 €

Accidentes del Cazador …………………….   30.000,00 €

Asistencia Sanitaria …………………………     1.500,00 €

Defensa Jurídica …………………………….     6.000,00 €

Defensa Penal …………………….……………    Incluida

Daños 1 perro por Asistencia Veterinaria o por fallecimiento (muerte) …………….....   600,00 €  (o, en la cuantía en que esté asegurado: 1200,  1.800, 2.400 o 3.000 € con el incremento de 20 € por cada 600 € de cobertura).

* Esta modalidad incluye los daños o muerte sufrido por un solo perro (600,00 €), previamente declarado e identificado a la aseguradora. Siendo opcional el número de perros a asegurar; Aumentado, en ese caso, el coste de la prima del seguro en 20 € por cada perro asegurado, siempre que el limite sea de 600,00 € por perro. Si se quiere asegurar un límite de 1.200,00 €, de 1.800,00, de 2.400,00 0 3.000,00 € la prima se incrementará en con el incremento de 20 € por cada 600 € de cobertura).

 

  MODALIDAD PREMIUM (Con adiestramiento de perros)

            Precio: 75,34€*

Responsabilidad Civil de    ………………………….…..  900.000,00 €

Responsabilidad Civil Pescador ………………….…….    90.000,00 €

Accidentes del Cazador …………………………...…….    30.000,00 €

Asistencia Sanitaria ………………………………………     1.500,00 €

Defensa Jurídica …………………………………...…….      6.000,00 €

Defensa Penal ……………………………….. .. .. ………       Incluida

Daños al perro por Asistencia Veterinaria, por fallecimiento   (muerte) 

………………………………………………………… .600,00 € (id. Mod. Superior)

Daños al arma ………………………………….....…..    600,00 €.

 

 

* NOTA. 1: Los precios son los del año actual (2020).

 ** NOTA 2.- Según la adhenda al Convenio pactada en el 2.017: Los perros asegurados por daños propios, también están cubiertos en caso de daños o muerte debidos al ataque del lobo, hasta la cuantía por la que estén asegurados y siempre que se acredite fehacientemente.

** NOTA 3.- La cobertura de accidentes del cazador de 30.000 € puede concertarse en todas las modalidades por importe de 40.000 € con un incremento en la cuota del recibo de 7,20 €.Ponte en contacto con nosotros:


- Tfno.:639 28 96 27 (Presidente de UNITEGA)

- Email: unitega@gmail.com


4/6/20

RESUMO PERIODOS DE CAZA EN GALICIA 2020/21

D.O.G. Nº 108 do 4/6/2020: RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020 pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2020/21.

Tempada xeral: 18 de outubro de 2020 e o 6 de xaneiro de 2021

Arcea / becacina*: 18 de outubro de 2020 e o 6 de xaneiro de 2021. Poderase prolongar ata o día 14 de febreiro de 2021. Cota de 3 por cazador e día. (* a becacina está vedada nos concellos do Anexo IV da Orde)

Lebre: 18 de outubro e o 29 de novembro de 2020.

Raposo: No período hábil de caza menor pódese cazar nas distintas modalidades de caza menor e en batida. Batidas desde o 1 de setembro ata o 17 de outubro de 2020, e desde o 7 de xaneiro ata o 14 de febreiro de 2021, os xoves, sábados, domingos e festivos.

Corzos (femias): PROHIBIDO O APROVEITAMENTO. Xustificado no Plan Anual de aproveitamento, do 5 de setembro ata o 17 de outubro de 2020 ou ben entre o 7 de xaneiro e o 2 de febreiro de 2021, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días. 

Corzos (machos): 22 de agosto ata o 17 de outubro de 2020, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días. 1 de abril ata o 31 de xullo de 2021 na modalidade de axexo.

Xabaril: Xoves, sábados, domingos e festivos desde o 22 de agosto de 2020 ata o 28 de febreiro de 2021, nas modalidades de batida, montaría e espera. SE AUTORIZA A CAZA NOS VEDADOS E ZONAS DE ADESTRAMENTO DE CANS DURANTE TODA A TEMPORADA.

Cervo (machos e femias): 13 de setembro ata o 17 de outubro de 2020, en axexo calquera día da semana, no caso de machos e femias adultas. E con todas as modalidades, desde o 18 de outubro de 2020 ata o 10 de xaneiro de 2021, os xoves, sábados, domingos e festivos (e calquera día no caso dos axexos).

Cabra montés (Tecores do Xurés): 15 de setembro de 2020 ata o 15 de marzo de 2021.

Adestramento de cans: 1 de setembro de 2020 ata o 17 de outubro de 2020 os xoves, sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico, e desde o 17 de outubro de 2020 ata o 6 de xaneiro de 2021 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico. Nos Tecor con prórroga do período hábil de caza para a arcea, autorízase o adestramento de cans sobre esta especie, sen petición previa, desde o 7 de xaneiro de 2021 ata o 15 de marzo de 2021 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.
18/5/20

EXERCICIO DA CAZA NA FASE 1 - Circular da Consellería de Medio Ambiente

CIRCULAR DO 18 DE MAIO DE 2020 DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL SOBRE A NORMATIVA APLICABLE AO EXERCICIO DA CAZA NA FASE 1 DO PLAN DE DESESCALADA DO ESTADO DE ALARMA (CRISE SANITARIA COVID).

DESCARGAR CIRCULAR

12/5/20

IMPORTANTE: PRÓXIMA CONVOCATORIA DO EXÁME DO CAZADOR

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se apraza a realización das probas correspondentes á convocatoria de xuño para a obtención da primeira licenza de caza regulada pola Orde do 1 de xuño de 2007 pola que se regula o exame de cazador na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19, establece no número 6 do seu anexo o seguinte: «O órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá pospoñer, polo tempo imprescindible –como mínimo dous meses– a realización de probas selectivas, especialmente aquelas de concorrencia masiva».

Doutra banda, é unha recomendación das autoridades das diferentes comunidades autónomas á cidadanía evitar as viaxes que non sexan necesarias.

Tendo en conta que a Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, preveu celebrar probas selectivas para a obtención da primeira licenza de caza e que ás devanditas probas pode concorrer un número importante de aspirantes, moitos dos cales se desprazan desde diversas poboacións da Comunidade Autónoma de Galicia e doutras comunidades autónomas, esta dirección xeral, en uso das funcións atribuídas na disposición derradeira primeira da Orde do 1 de xuño de 2007 pola que se regula o exame do cazador na Comunidade Autónoma de Galicia, e no artigo 11 do Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,

RESOLVE:

Primeiro. Suspender a realización das probas da convocatoria de xuño polas cales se convocan os exames para a obtención da primeira licenza de caza na Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo. Trasladar as solicitudes de participación nas devanditas probas á seguinte convocatoria programada ou para algunhas das restantes convocatorias que se celebren dentro do exercicio 2020, de acordo co estipulado na Orde do 1 de xuño de 2007 pola que se regula o exame de cazador na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 111, do 11 de xuño).

Terceiro. As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución para comunicar aos servizos de Patrimonio Natural das xefaturas territoriais da consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda onde se realicen as probas a data da convocatoria en que optan por participar.

Cuarto. As persoas interesadas que non queiran participar en ningunha das convocatorias restantes do ano 2020 poderán solicitar a devolución da correspondente taxa.

Quinto. Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2020

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

  

13/4/20

UNITEGA solicita una moratoria en el pago de licencias de caza y matrículas de Tecores

La Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA) ha solicitado a la Directora Xeral do Patrimonio Natural una serie de medidas económicas y de gestión, con la intención de que sean planteadas y aprobadas en el Comité Galego de Caza que se tiene previsto celebrar en los próximos días.

UNITEGA ha propuesto ampliar doce meses más la vigencia de la última licencia de caza pagada por los cazadores, así como para la última matrícula anual pagada por las Sociedades de cazadores.

11/4/20

A NECESIDADE DUNHA XESTIÓN PLANIFICADA DO XABARIL FRONTE Á EMERXENCIA CINEXÉTICA


O xabaril é motivo de intenso debate polos danos a cultivos, accidentes de tráfico e a preocupación pola peste porcina. Hai tanta polémica como desinformación, pero, sobre todo, sorprende a falta dunha previsión de planificación que aborde o estado da súa poboación e de como xestionala. 

Neste contexto, a Xunta recorre por primeira vez á declaración de “emerxencia cinexética”, dando alento aos que cualifican de “praga” a especie, deixando en mans de cazadores e gandeiros o problema, e desentendéndose da responsabilidade que lle corresponde como organismo público e xestor....

VER O ARTIGO DE OPINIÓN DE ADEGA COMPLETO: 

8/4/20

LA FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA NO DICE TODA LA VERDAD

En un comunicado emitido por la FGC el 8/4/2020 como respuesta al artículo de opinión “La Federación Gallega pretende volver a prohibir la caza de hembras de corzo” y en el que intenta aclarar la postura federativa con respecto a la caza de las hembras de corzo, dice textualmente en uno de sus apartados que “la caza de las hembras de corzo en batida no se practica en ninguna otra CCAA”.
Pues bien, esta afirmación no se corresponde con la realidad. En CCAA como Aragón, Navarra, Cataluña o la propia Castilla y León, si que se autorizan batidas en las que se pueden cazar hembras de corzo.

POSTURAS CONTRADICTORIAS
La postura expresada por la FGC en dicho comunicado es muy clara y se resume en la siguiente frase: “la caza de las corzas debe realizarse con los cupos y en los tecores en que sea necesario para la gestión de la especie y evitar daños, ni más ni menos”.
Pero para sorpresa de todos los asistentes a los pasados Comités provinciales de Lugo y de Ourense, la postura expresada por las Delegaciones de la FGC es bien diferente. Y no debemos olvidar que las Federaciones provinciales no son más que meras delegaciones y que la Ley del deporte que las regula no les da personalidad jurídica propia.
No se entiende como los cazadores federativos presentes en dichos comités afirmaron sin ruborizarse que “no son partidarios de eliminar las hembras” o que “no es admisible la caza de hembras en batida, es decir meter los perros y abatir lo que salga”.
En cuanto a recurrir al recurso fácil de decir que no se deben manifestar públicamente las deliberaciones del Comité de Caza, resulta cuando menos curioso ver que miembros federativos que no estuvieron presenten en los mismos comités afirmen sin reparo alguno en las redes sociales que son conocedores del contenido literal de dichas actas.
Nos parece que el principal problema es precisamente ese. Por eso defendemos que todos los cazadores con licencia de caza en Galicia deberían conocer lo que realmente se dice en dichos comités; eso serviría para fiscalizar mejor a sus representantes.

POSTURA CLARA SOBRE LA GESTIÓN DEL CORZO
UNITEGA pide que nos dejemos de medias tintas y manifestemos todos claramente que no estamos de acuerdo con la veda de las corzas y que esa es la postura de la inmensa mayoría de los cazadores de Galicia. Y que cada Tecor decida lo que hacer con ellas, en base a su propio Plan de Ordenación Cinegética.
Mientras no lancemos un mensaje único y sin fisuras, se lo estamos poniendo fácil a los pseudocientíficos que dicen representar en los Comités al ámbito académico y que, por motivos claramente personales y siendo cazadores ellos también, piden que Galicia se aparte inexplicablemente de las líneas modernas de gestión de las poblaciones de corzo.

24/3/20

Importante nota aclaratoria sobre la caza durante el ESTADO DE ALARMA.

No está permitida ninguna modalidad de caza (colectiva o individual) salvo las que se autoricen por daños agrícolas, daños por accidentes de tráfico o para prevenir la entada de la peste porcina africana. 
En consecuencia, está prohibida temporalmente la realización de los recechos de corzo que comenzaban el próximo 1 de abril.18/2/20

Solicitud de participación a los Tecores de UNITEGA

En los próximos días se celebrarán los Comités Provinciales de Caza. Nos gustaría conocer vuestra opinión sobre los resultados que han tenido en vuestros Tecores la nuevas medidas que se aplicaron en la actual temporada de caza 2019/20 (caza del jabalí en los vedados, veda total de la caza de las corzas, prolongación de la temporada de caza del jabalí, etc…). También las propuestas de cambio que se podrían hacer de cara a la próxima temporada de caza 2020/2021. Podéis enviarlas al correo electrónico unitega@gmail.com o a través del messenger de la página de Facebook de UNITEGA

7/2/20

Axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas

Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MT809E).

Primeiro. Persoas beneficiarias

As persoas, físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias onde se constaten os danos aos cultivos agrícolas producidos polo xabaril, inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) ou de autoconsumo.

Segundo. Obxecto

Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas afectadas polos danos causados nos seus cultivos agrícolas polo xabaril, coa finalidade de compensar estes danos, e proceder á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento MT809E).

Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria

Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MT809E).

Cuarto. Contía

O importe asignado é de dous millóns douscentos corenta e un mil euros.

O importe das axudas por danos causados nos cultivos agrícolas polo xabaril figura no anexo I desta orde.

O importe máximo por persoa beneficiaria e ano establécese en 1.700 €. No caso de que os danos excedan este importe, a persoa beneficiaria terá dereito á axuda máxima, é dicir, 1.700 €.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Os prazos de presentación da solicitude de axuda serán os seguintes:

a) Para os danos comunicados entre o 11 de outubro de 2019 e a entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 1 mes contado a partir da entrada en vigor desta orde.

É requisito imprescindible que se teña previamente comunicado o dano do xeito e no prazo previsto na Orde do 7 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril e se convocan para o ano 2019.

b) O prazo de presentación da solicitude de axuda será de un mes contado desde o día seguinte ao da comunicación do dano ao teléfono 012.

Sexto. Outros datos

Esta orde comprende as axudas para os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas que se comuniquen desde o 11 de outubro de 2019 ata o 10 de outubro de 2020.

No prazo máximo das 72 horas seguintes á produción dos danos en cultivos agrícolas, as persoas físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias e os de autoconsumo deberán poñelo en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mediante unha chamada, no horario hábil, ao teléfono 012, na cal se lles facilitará unha clave que servirá para acreditar a chamada e identificar o expediente.

O horario hábil de atención telefónica é desde as 8.00 ata as 20.00 horas, de luns a venres, e desde as 8.00 ata as 17.30 horas, os sábados.


31/1/20

UNITEGA PIDE FINALIZAR LA TEMPORADA DEL JABALÍ


- No se debe prolongar en febrero la caza mayor
- Solo cazar en casos reales de daños agrícolas

La Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA) pide a todas la cuadrillas de caza mayor que rematen la caza del jabalí el próximo dos de febrero. Considera que los objetivos cinegéticos de la presente temporada se han cubierto con creces. Es el momento de dar fin a las batidas. No tiene sentido prolongar a todo el mes de febrero la caza del jabalí.

UNITEGA valora muy positivamente que esta temporada se autorizara cazar el jabalí en los vedados. Gracias a ello han dejado de ser un foco de conflicto entre agricultores y cazadores. Ha sido una medida muy efectiva que espera se mantenga. Era un reivindicación que UNITEGA planteó en solitario en 2013 en las alegaciones a la vigente Ley de Caza. Ningún sindicato agrario o federación deportiva lo propuso en aquellas ocasión. Han tenido que pasar casi diez años para que la Xunta de Galicia aceptara que era necesario cazar el jabalí en los vedados.


CAZAR SOLO CUANDO EXISTAN DAÑOS REALES

UNITEGA pide a las cuadrillas que atiendan solamente los casos en los que los agricultores sufran daños y escapar de la picaresca. Recuerda que la Xunta de Galicia amplió a febrero la caza del jabalí únicamente para evitar tramitar las solicitudes de batidas por daños. Eso no implica que se tenga la obligación de caza aunque no existan daños. Es el momento de aplicar el sentido común a la gestión del jabalí en Galicia.

Las cuadrillas de caza mayor deben actuar con responsabilidad y no prolongar artificialmente la temporada de caza. Prolongar la caza a febrero aumenta un mes más la responsabilidad por accidentes de tráfico en los Tecores. Las Sociedades de Cazaros tendrán que asumir el sobrecoste económico de las franquicias que paguen por los accidentes.

COMUNICADO DE UNITEGA

19/1/20

Comunicado aclaratorio de UNITEGA sobre la demanda contra un Tecor de Ourense

Debido a las numerosas consultas que ha recibido UNITEGA sobre una reciente noticia aparecida en los medios de comunicación cinegéticos, donde se dice que un Juzgado de la provincia de Ourense había desestimado la demanda por daños agrícolas contra un Tecor y que además se habría condenado al agricultor a pagar las costas del juicio, queremos aclarar lo siguiente:

-El Juez desestimó la demanda porque el agricultor no acreditó su relación con la propiedad sobre la que se produjo el daño en los cultivos. Nada más.

-Es decir, se dio una caso claro de "falta de legitimidad activa del demandante", por lo que el Juez no entró en el verdadero fondo de la cuestión.

-En consecuencia, la sentencia del juez no eximió en ningún momento al Tecor de su responsabilidad por los daños producidos.

-Por otra parte, los daños agrícolas denunciados habrían prescrito.

-De no haber prescrito, el agricultor habría podido interponer una nueva demanda, pero corrigiendo el aspecto correspondiente a la "falta de legitimidad". En ese caso, el Juez sí que habría tenido que fallar sobre la responsabilidad del Tecor.

Como no podía ser de otra forma, nos congratulamos del resultado del juicio y felicitamos al Tecor y a su gabinete jurídico.

Pero creemos que es muy importante aclarar el fondo de lo sucedido, sobre todo para que nadie piense que se ha creado un precedente legal en un asunto tan delicado para los Tecores como es la responsabilidad por los daños agrícolas que producen los jabalíes.