30/6/21

NUNCA SERA UNA BUENA SOLUCIÓN ARREGLAR UN PROBLEMA CREANDO OTROS MUCHOS MÁS

A la amenaza del jabalí hay que sumar la amenaza que supone la actitud irresponsable de unos caudillos agrarios que son incapaces de encontrar soluciones que non sean generar más conflictos entre los que viven en el campo y del campo.

Ante estas actitudes irresponsables solo queda una respuesta por parte de los cazadores: sacar de los Tecores todas las parcelas agrarias de los denunciantes para convertirlas en zonas de exclusión donde por ley está prohibida la caza.

A lo que habrá que añadir las denuncias cruzadas que se van a producir por vertidos de purines, uso fraudulento de la energía eléctrica, aplicación irresponsable de los tratamientos fitosanitarios, declaraciones fraudulentas de la PAC y una larga lista de asuntos sobre los que te pueden hacer verdaderamente inviable trabajar en una explotación agraria si tienes a tu alrededor un montón de vecinos cabreados.

Los que viven "de los conflictos" van a tener muchas otras cosas en las que emplear sus servicios jurídicos para defender a sus asociados.

¿Es esa la solución? Evidentemente no, porque la Xunta de Galicia y los palmeros cinegéticos que son incapaces de hacer nada mas allá de soltar la frasecita de que "somos parte de la solución" van a seguir como hasta ahora.

Piensen bien lo que hacen, porque nunca será una buena solución arreglar un problema creando otros muchos más. Esa frase si que nos la tenemos que apuntar para este grave problema que tenemos entre las manos.

16/6/21

LOS TECORES EMPIEZAN A REACCIONAR ANTE EL ATAQUE DE UNIONS AGRARIAS


Ya hay reacciones de los Tecores a la "declaración de guerra" que ha hecho el sindicato Unión Agrarias (vinculado al PSdG). En lugar de buscar soluciones con la Xunta de Galicia, han optado por enfrentar a cazadores y agricultores. Una decisión incomprensible ya que ambos colectivos comparten el mismo espacio vital. Esta estrategia sindical va a ser respondida de forma contundente "sacando" esas parcelas de los Tecores. Estas son las consecuencias que tendrán para los agricultores que colaboran con el sindicato agrario: 
 • Los Tecores solicitarán a la Xunta de Galicia que les saquen las parcelas que no tengan un acuerdo de cesión en vigor.
 • Las parcelas pasarán a ser "zonas de exclusión" (Artículo 9.3 de la Ley 13/2013 de Caza de Galicia).
 • Al no alcanzar las 500 hectáreas estará prohibida la caza en esas parcelas. (Artículo 9.4 de la Ley 13/2013 de Caza de Galicia).
 • Al convertirse en refugios de fauna, el nivel de daños en esas parcelas se incrementará de forma muy importante.
 • Los cazadores no tendrán la obligación de hacer batidas o esperas, pasando toda la responsabilidad al agricultor.
 • Los agricultores tendrán que reclamar los daños directamente a la Xunta de Galicia.


A continuación transcribimos literalmente el Comunicado de prensa de la Sociedad de Caza y Pesca de Dozón

O TECOR DE DOZÓN CELEBRA ASEMBLEA DE SOCIOS ESTE DOMINGO

VOTARÁ RENUNCIAR AO APROVEITAMENTO CINEXÉTICO DAS PARCELAS DE EXPLOTACIÓNS QUE DENUNCIEN AO TECOR POR DANOS DE XABARÍL

Á vista das resolucións xudiciais polas que o TECOR recibiu fallo condenatorio, estando obrigado a pagar, nun caso 6.351 euros (firme), e noutro 3.300 (recorrida), que deixan nunha situación económica delicada a asociación, e que supón que tódolos socios teñamos que aportar novas cotas para facer fronte a este gasto, procederemos a propor a exclusión das fincas que nos demanden. Lembrar que ambas sentencias parten de denuncias de explotacións que auspiciados por Unións Agrarias, decidiron denunciarnos por vía xudicial e co apoio xurídico do propio sindicato, polos danos sufridos nos seus cultivos causados polo xabaril.

A esta medida chegamos por que non nos deixan opción. As sancións impostas son de todo inxustas, cando ademais as cuadrillas vímonos implicando de cheo durante os últimos anos para minorar estes danos. A decisión tómase coma unha medida para o futuro, xa que como TECOR non temos recursos económicos suficientes coma para facer fronte a novas denuncias, se isto acaba converténdose en habitual. Quen nos denuncie saberá que nos xa non participaremos na axuda ao seu problema, e os socios do TECOR non lle pagaremos os danos.

Non se trata de non querer facer fronte as responsabilidades que coma TECOR temos por Lei en canto a xestión do xabaril, pero igual que nos denuncian en aplicación da letra pequena que marca a norma, que nos responsabiliza de todo unha vez que temos os dereitos cinexéticos, pola mesma, podemos entrar no mesmo xogo, e de modo totalmente legal, poder desprendernos e renunciar aos dereitos cinexéticos daquelas parcelas que non sexan de interese para o TECOR, dese modo liberarnos de calquera responsabilidade nese eido.

Criticamos a estratexia de Unións Agrarias que anima a denunciar aos TECORES, nesta situación faise imposible tecer alianzas con eles na procura de solucións e colaboración. O sindicato non lles contou toda a verdade a aqueles que animan a denunciarnos, xa que os TECORES tamén nos ampara legalmente adoitar estas outras decisións. Deberían formular a súas protestas dirixidas á Administración pero sen involucrarnos aos TECORES, sobre todo aos que cumprimos cun esforzo maiúsculo durante todo o ano, e menos cando as sancións que nos impoñen poden acabar con estes TECORES que denuncian. Eles saberán, pero fraco favor fan a estas explotacións que nos denuncien, pois, antes que cazadores somos veciños, e cando dende o sindicato se cansen dende as súas oficinas, pois corren o risco de quedarse solos cos seus danos.

Coma mostra do noso compromiso coas explotacións gandeiras presentes en Dozón, na asemblea  someterase a votación crear unha cuarta cuadrilla de xabaril, coa que prestar aínda unha maior axuda.

En Dozón, a 15 de xuño de 2021

Sociedade de Caza e Pesca Dozón

14/5/21

RESUMO PERIODOS DE CAZA EN GALICIA 2021/22

D.O.G. Nº 84 do 5/5/2021: RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2021 pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2021/22.

Tempada xeral: 17 de outubro de 2021 e o 6 de xaneiro de 2022

Arcea / becacina*: 17 de outubro de 2021 e o 6 de xaneiro de 2022. Poderase prolongar ata o día 13 de febreiro de 2022. Cota de 3 por cazador e día. (* a becacina está vedada nos concellos do Anexo IV da Orde)

Lebre: 17 de outubro e o 28 de novembro de 2021.

Raposo: No período hábil de caza menor pódese cazar nas distintas modalidades de caza menor e en batida. Batidas desde o 1 de setembro ata o 16 de outubro de 2021, e desde o 7 de xaneiro ata o 13 de febreiro de 2022, os xoves, sábados, domingos e festivos.

Corzos (machos): 21 de agosto ata o 16 de outubro de 2021, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días. 1 de abril ata o 31 de xullo de 2022 na modalidade de axexo.

Corzos (femias): PROHIBIDO O APROVEITAMENTO. Xustificado no Plan Anual de aproveitamento, do 4 de setembro ata o 16 de outubro de 2021 ou ben entre o 7 de xaneiro e o 19 de febreiro de 2022, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días.

Xabaril: Xoves, sábados, domingos e festivos desde o 21 de agosto de 2021 ata o 27 de febreiro de 2022, nas modalidades de batida, montaría e espera. SE AUTORIZA A CAZA NOS VEDADOS E ZONAS DE ADESTRAMENTO DE CANS DURANTE TODA A TEMPORADA.

Cervo (machos e femias): 12 de setembro ata o 16 de outubro de 2021, en axexo calquera día da semana, no caso de machos e femias adultas. E con todas as modalidades, desde o 17 de outubro de 2021 ata o 9 de xaneiro de 2022, os xoves, sábados, domingos e festivos (e calquera día no caso dos axexos).

Cabra montés (Tecores do Xurés): 15 de setembro de 2021 ata o 15 de marzo de 2022.

Adestramento de cans: 1 de setembro de 2021 ata o 16 de outubro de 2021 os xoves, sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico, e desde o 17 de outubro de 2021 ata o 6 de xaneiro de 2022 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico. Nos Tecor con prórroga do período hábil de caza para a arcea, autorízase o adestramento de cans sobre esta especie, sen petición previa, desde o 7 de xaneiro de 2022 ata o 13 de marzo de 2022 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.

DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN GALEGO: https://unitega.files.wordpress.com/2021/05/orden-de-vedas-2021_22-1.pdf

DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN CASTELLANO: https://unitega.files.wordpress.com/2021/05/orden-de-vedas-2021_22-castellano.pdf

5/5/21

PUBLICADAS LAS FECHAS PARA LA TEMPORADA DE CAZA 2021/22 EN GALICIA

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2021/22.

10/2/21

Dictamen científico para la incorporación del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial


 

Estos son los miembros del Comité Científico del Ministerio de Transición ecológica que realizaron el dictamen para prohibir la caza del lobo en España:

Propuestos por las Comunidades Autónomas:

 

Propuestos de las ONGs ecologistas que forman parte del Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad:

ABIERTO EL PLAZO PARA HACER ALEGACIONES SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LA CAZA DEL LOBO EN ESPAÑA:

Consulta pública previa sobre el "Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas".
Fecha
Inicio: 09/02/2021
Fin: 26/02/2021
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con objeto de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas y con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en sus artículos 56 y 58 establece que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluirá o cambiará de categoría en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo de Especies Amenazadas aquellos taxones merecedores de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellos que figuren como protegidos en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España. El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, desarrolla dichos instrumentos. En virtud de su disposición final segunda se faculta al titular del Ministerio, en el ámbito de su competencia, a modificar el anexo mediante Orden Ministerial, con el fin de actualizarlo.
De este modo, se tiene intención de elaborar y aprobar una Orden Ministerial que tenga por objeto modificar el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, incluyendo en el mismo todas las poblaciones españolas de Lobo (Canis lupus).
De este modo se atienden propuestas de actualización recibidas y se mantiene esta herramienta de protección legal de la biodiversidad actualizada, de acuerdo al conocimiento científico disponible, dando así cumplimiento a los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de fecha 4 de febrero de 2021. Resulta necesario mantener estos instrumentos actualizados para la protección legal a escala estatal de la fauna y flora silvestres.
PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES:
Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: buzon-sgb@miteco.es , indicando en el asunto: "CPP Modificación RD139/2011"
Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté plenamente identificado (nombre completo junto al DNI o CIF en función de la personalidad física o jurídica)
Con carácter general las respuestas se considerarán no confidenciales y de libre difusión. Las partes que se consideren confidenciales deberán ser específicamente señaladas y delimitadas en los comentarios, motivando las razones de dicha calificación.

27/1/21

ACTUALIZACION DO 27/01/2021 SOBRE A CAZA EN GALICIA – COVID19

D.O.G. nº 16-Bis do 26/01/2021 - DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro e da ORDE do 26 de xaneiro de 2021

Batidas xabaril (Tecores e zonas libres): Permitidas. Os cazadores poden desprazarse entre municipios para cazar.

Arcea/ Becacina: Permitida a caza. Os cazadores NON poden desprazarse entre municipios. Só poden cazar no municipio onde residan. Farase de forma individual. Permitirase cazar xunto a persoas conviventes.

Batidas ao raposo: Pendente de aclaracións por parte da Xunta de Galicia sobre se se poden facer ou non.

20/1/21

LIMITACIÓNS Á CAZA: 20/1/2021

Concellos con mobilidade restrinxida:
2.1. Da provincia da Coruña: A Baña, Abegondo, A Coruña, A Laracha, Ames, A Pobra do Caramiñal, Arteixo, Arzúa, Betanzos, Boiro, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Camariñas, Cambre, Carballo, Cariño, Cedeira, Cee, Cerceda, Cerdido, Coristanco, Culleredo, Dodro. Dumbría. Fene. Ferrol. Laxe. Mañón. Melide. Moeche. Mugardos. Muxía. Narón. Neda. Negreira. Noia. Oleiros. Ordes. Oroso. Ortigueira. Outes. Oza-Cesuras. Padrón. Pontedeume. Porto do Son. Rianxo. Ribeira. Rois. Sada. San Sadurniño. Santiago de Compostela. Sobrado. Teo. Trazo. Touro. Val do Dubra. Valdoviño. Vilasantar. Vimianzo.
2.2. Da provincia de Lugo: Burela. Cervo. O Vicedo. Vilalba. Viveiro. Xove.
2.3. Da provincia de Ourense: Allariz. Barbadás. Monterrei. O Carballiño. Ourense. Verín. Xinzo de Limia. Celanova. Porqueira. Ribadavia. Trasmiras. Vilar de Santos.
2.4. Da provincia de Pontevedra: A Cañiza. A Estrada. A Guarda. A Illa de Arousa. A Lama. Arbo. As Neves. Baiona. Bueu. Caldas de Reis. Catoira. Crecente. Cuntis. Forcarei. Gondomar. Meis. Moaña. Mondariz. Moraña. Mos. Nigrán. Oia. O Porriño. O Rosal. Poio. Ponteareas. Pontecesures. Pontevedra. Redondela Salceda de Caselas. Salvaterra de Miño.Silleda. Tomiño Tui. Valga. Vigo. Vilagarcía de Arousa. Vilanova de Arousa.
- Desprazamentos autorizados fóra deses concellos só para:
a) Accións de caza sobre o xabaril de acordo coa planificación aprobada para a tempada de caza 2020/2021 nos plans anuais de aproveitamento cinexético dos Tecor, e accións autorizadas especificamente en terreos de réxime cinexético común.
b) Accións de caza con ocasión de danos á agricultura ou á gandaría ocasionados polo xabaril e/ou o lobo, logo da súa comprobación por parte das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de ambiente.
c) Accións de caza como consecuencia de accidentes graves de tráfico reiterados nun mesmo punto quilométrico.
En todo caso, durante o desenvolvemento destas accións de caza deberán cumprirse as condicións establecidas pola consellería competente en materia de ambiente, así como as medidas de prevención que adicionalmente poidan ser establecidas polas autoridades sanitarias.
- Desprazamentos non autorizados fóra deses concellos para: Caza da arcea, becacina e raposo; pero pódense cazar dentro de cada un deses concellos.

4/1/21

Carne de caza: Novedades importantes sobre su comercialización directa por los cazadores

La nueva legislación afecta directamente a la comercialización de la carne de caza

 • Favorece el aprovechamiento de piezas de caza silvestre para su comercialización.
 • Establece los requisitos para suministrar directamente pequeñas cantidades de caza mayor silvestre al consumidor final y a comercios locales.
 • Regula los requisitos para la evisceración y la posterior obtención de la carne.
 • Entró en vigor el 10 de diciembre de 2020

 

El 10 de diciembre de 2020 se publicó el Real Decreto 1086/2020 por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y que afecta directamente a la comercialización de la carne de caza. 

>>> VER LA NOTICIA COMPLETA >>>

18/11/20

6/11/20

Los cazadores piden a Medio ambiente explicaciones sobre el COVID19

 • UNITEGA ha pedido a la Directora Xeral de Patrimonio Natural que aclare si se puede cazar en Galicia.
 • Solicita que se siga el ejemplo de la CCAA de Castilla y León.
 • La Directora Xeral tendrá que responder en el Parlamento al BNG.

Ante la situación de desinformación que están sufriendo los más de 40.000 cazadores gallegos, la Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA) ha pedido a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia que de información clara y precisa sobre la situación de la caza en la actualidad.

La Conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez ha permanecido totalmente desaparecida en los últimos meses, a pesar de haber sido mantenida en su puesto después de las últimas elecciones autonómicas. Esta grave situación ha venido provocando una desinformación permanente entre los cazadores gallegos que, en plena temporada de caza, no tienen certeza alguna sobre el grado en que les afectan las limitaciones impuestas para reducir la incidencia de la pandemia de COVID19.

UNITEGA ha solicitado por escrito a la Conselleira que se aplique el mismo criterio que ha seguido la Junta de Castilla y León para decretar, el pasado 3 de noviembre, que “está permitida la caza y la pesca en todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal, no se compartan los utensilios de caza, ni los instrumentos de comida o de bebida”. Llama la atención que para ello no han necesitado declarar a la caza y a la pesca como actividades esenciales.Pregunta parlamentaria a la Directora Xeral

Luís Bará Torres y dos parlamentarios más del BNG ya han presentado una solicitud para respuesta oral en la Comisión segunda del Parlamento de Galicia, que obligará a personarse en breve a la Directora Xeral de Patrimonio Natural Belén do Campo.

El BNG ha formulado cinco preguntas sobre lo que está sucediendo, entre las que destaca la que se refiere a un funcionario del Servizo de Deportes de Lugo, el cual supuestamente emitió un informe sobre un protocolo presentado por la Federación para que solo sus cazadores asociados puedan ejercer la caza.

También se hace referencia a “la casualidad” de que la Federación lo anunciara a sus asociados unas horas antes de que el Presidente de la Xunta de Galicia promulgara las nuevas medidas que se iban a aplicar sobre la movilidad y las actividades no esenciales.


Aclaración necesaria sobre varios aspectos de la caza en Galicia

UNITEGA quiere aclarar que la Consellería de Medio Ambiente es la única administración autonómica competente en materia de caza en Galicia, mientras que la Secretaria Xeral para o Deporte no tiene competencias en materia de caza.

También quiere aclarar que la Federación de Caza solo tiene competencias delegadas por la Xunta de Galicia en materia de organización de campeonatos de caza, nada más; pero en la actualidad tiene suspendida la celebración de todas las competiciones de caza.

Además, es importante recordar que el único documento que habilita a un ciudadano para poder cazar en Galicia es la licencia de caza, no la licencia federativa de una entidad asociativa privada. En el contexto del siglo XXI seguir defendiendo que la caza es un deporte es un sinsentido que solo sirve para provocar situaciones como la que sufrimos en la actualidad.

COMUNICADO SOBRE A CAZA E COVID19 (6/11/2020)

SOLICITUDE ENVIADA Á DIRECTORA XERAL DE PATRIMONIO NATURAL DA XUNTA DE GALICIA (06/11/2020): 


UNITEGA EXPOÑE o seguinte:

1º) Que a Consellería de Medio Ambiente é a única administración autonómica competente en materia de caza en Galicia.

2º) Que a Secretaria Xeral para o Deporte non ten competencias en materia de caza.

3º) Que a Federación Galega de Caza só ten competencias delegadas pola Xunta de Galicia en materia de organización de campionatos de caza, nada máis.

4º) Que o único documento que habilita a un cidadán para poder cazar en Galicia é a licenza de caza, non a licenza federativa dunha entidade asociativa privada.

5º) Que vista a situación actual de desinformación e desconcerto entre os cazadores de Galicia, ante as restricións impostas para o control da expansión da epidemia de COVID19.

6º) Que visto o contido do punto 3.23. do ACORDO 76/2020, do 3 de novembro de 2020, da Junta de Castilla y León, polo que se establecen os niveis de alerta sanitaria e apróbase o Plan de Medidas de Prevención e Control para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, na Comunidade de Castilla y León; que foi publicado o pasado 4 de novembro e que dí o seguinte:" 3.23. Actividade cinexética. 1. Está permitida a actividade cinexética en todas as súas modalidades, sempre que se respecte a distancia de seguridade interpersoal. 2. Non se compartirán utensilios de caza, nin trebellos de comida ou de bebida." Enlace: http://bocyl.jcyl.es/.../11/04/html/BOCYL-D-04112020-9.do


SOLICITA:

Que se regule con claridade, da mesma forma que fixo o pasado 4 de novembro de 2020, a CCAA de Castilla y León (sen necesidade de declarar a caza "actividade esencial"), se os cazadores galegos (con licenza de caza en vigor) poden:

1º) Cazar ou non nos terreos cinexéticos da CCAA de Galicia.

2º) Se existen limitacións á mobilidade que afecten a os cazadores en Galicia.