8/6/15

CORZO: Regulación final 2015/2016

a) Corzo (Capreolus capreolus): no caso dos machos, autorízase a súa caza desde o 29 de agosto ata o 17 de outubro de 2015, para exemplares adultos, nas modalidades de batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos, que poderán ser todos os días.

Nos terreos baixo réxime cinexético especial, poderanse cazar os machos de corzo mediante a modalidade de axexo, desde o 1 de abril ata o 31 de xullo de 2016, en calquera día da semana.

Con carácter xeral, prohíbese o aproveitamento cinexético das femias de corzo. Non obstante permitirase a súa caza puntual e localizada como consecuencia dos danos que poidan ocasionar, de acordo co establecido no artigo 13 desta resolución.

Así mesmo, en prol dun mantemento sustentable das poboacións desta especie e sempre e cando se solicite e xustifique no correspondente plan anual de aproveitamento, permitirase a caza das femias adultas en descaste, mediante a modalidade de axexo (calquera día da semana) ou en batida ou montaría (os sábados, domingos e festivos), no período comprendido entre o 5 de setembro e o 17 de outubro de 2015 ou ben entre o 7 de xaneiro e o 7 de febreiro de 2016, a elección do titular do aproveitamento. Este período deberá quedar expresamente reflectido no correspondente plan anual de aproveitamento, e entenderase, na súa falta, que se corresponde co segundo dos períodos indicados (do 7 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2016).